گفتگوها ادامه دارد ، سدیر جپاروف برای پایان دادن به معترضین – رئیس ستاد دفتر نخست وزیر

گفتگوها ادامه دارد ، سدیر جپاروف برای پایان دادن به معترضین – رئیس ستاد دفتر نخست وزیر

رئیس ستاد دفتر نخست وزیر باکیت امانبائف

Tainynews باكیت امانبائف ، رئیس ستاد نخست وزیری ، گفت كه مذاكرات در حال انجام است.

امانبائف گفت: “سدیر جپاروف هنوز به تظاهرات كنندگان خارج از مجلس دولت سخنرانی نكرده است. او به محض ورود سخنرانی خواهد كرد.”

وی افزود: تظاهرکنندگان خواستار این هستند که رئیس جمهور سورونبای جینبکوف به قول خود عمل کند و باید استعفا دهد.

اوایل امروز گزارش شد که مذاکرات بین رئیس جمهور سورونبای جینبکوف و نخست وزیر سدیر جپاروف در مورد استعفای رئیس جمهور در محل اقامت ایالت آلا آرچا ادامه دارد.

Author: admin