دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور Jeenbekov درباره استعفای خود گفت ، گفتگوها ادامه دارد

دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور Jeenbekov درباره استعفای خود گفت ، گفتگوها ادامه دارد

Tainynews دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور Jeenbekov ، Tolgonai Stamalieva ، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور Jeenbekov در مورد بیانیه نخست وزیر سدیر جپاروف گفت که امروز استعفای رئیس جمهور سورونبای Jeenbekov رسیدگی خواهد شد.

وی گفت نخست وزیر سدیر جپاروف خبر داد [at the press conference] امروز که رئیس جمهور Jeenbekov امروز استعفا داد. وی گفت که گفتگوها ادامه دارد.

Author: admin