نمایندگان مجلس در مورد بررسی تغییرات پیشنهادی در قانون انتخابات مجلس درگیر می شوند

نمایندگان مجلس در مورد بررسی تغییرات پیشنهادی در قانون انتخابات مجلس درگیر می شوند

Tainynews – پس از تأیید سدیر جپاروف به عنوان نخست وزیر در جلسه پارلمان در محل اقامت ایالت آلا آرچا ، نمایندگان مجلس قرار بود به کار خود ادامه دهند …

Author: admin