نخست وزیر جپاروف جانشین رئیس خدمات تعزیرات حکومتی شد

نخست وزیر جپاروف جانشین رئیس خدمات تعزیرات حکومتی می شود

Tainynews – نخست وزیر سدیر جپاروف ، عسکات اگمبردیف را به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.

دستور قرار در 13 اکتبر امضا شد.

قبل از این انتصاب ، Askat Egemberdiev پست معاون اول رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را بر عهده داشت.

اگمبردیف 52 ساله از سال 1996 تاکنون پست های مختلفی را در سیستم تعزیرات قرقیزستان داشته است.

Author: admin