وزیر حمل و نقل جدید با تیم خود دیدار می کند

وزیر حمل و نقل جدید با تیم خود دیدار می کند

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد ، آرتم نوویکوف ، معاون اول نخست وزیر ، وزیر حمل و نقل جدید باکیت بردالیف را به کارمندان معرفی کرد.

نوویکوف گفت که جاده ها برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم هستند و وزیر جدید وظیفه دارد اعتماد اطمینان به وی را با اطمینان از کار موثر وزارت توجیه کند.

نوویکوف امیدوار است که بردالیف رویکرد جدیدی را به سیستم برنامه ریزی ، کنترل کیفیت پروژه های راه سازی و تعمیر پیدا کند.

Author: admin