سادیر جپاروف می گوید که وی وظایف ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است

سادیر جپاروف می گوید که وی وظایف ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است

Tainynews – سورونبای جینبکوف نامه استعفا را امضا کرد. سادیر جپاروف به طرفداران خود که امشب در خارج از خانه دولت تجمع کردند ، کانات ایسایف ، رئیس مجلس از انجام وظایف ریاست جمهوری خودداری کرد.

سادیر جپاروف ادعا کرد: “من مسئولیت های ریاست جمهوری و نخست وزیری را بر عهده گرفته ام.”

Author: admin