اقدامات پارلمان قرقیزستان در صورت استعفای رئیس جمهور

اقدامات پارلمان قرقیزستان در صورت استعفای رئیس جمهور

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در 15 اکتبر تصمیم به استعفا گرفت. بیانیه وی توسط سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور منتشر شد.

کانات کرزبکوف ، نماینده مجلس ، رئیس کمیته قانونگذاری قانون اساسی ، درباره اقدامات پارلمان در چنین موردی اظهار نظر کرد.

بر اساس قانون آیین دادرسی پارلمان قرقیزستان ، اختیارات رئیس جمهور پس از ارسال نامه استعفا به پارلمان یا اعلامیه عمومی استعفا توسط رئیس جمهور خاتمه یافته تلقی می شود.

کرزبکوف ، نماینده مجلس گفت ، پارلمان قرقیزستان استعفا را تصدیق می کند و پروتکل مربوطه صادر می شود.

Author: admin