پارلمان فقط استعفای رئیس جمهور – نماینده مجلس را تصدیق می کند

پارلمان فقط استعفای رئیس جمهور – نماینده مجلس را تصدیق می کند

Tainynews عموربك تكبايف ، نماينده پارلمان گفت ، پارلمان استعفاي داوطلبانه رئيس جمهور را پذيرفته است.

در پاسخ به این س ifال که آیا ممکن است پارلمان استعفای رئیس جمهور را قبول نکند ، نماینده مجلس تکه باف پاسخ داد که پارلمان چنین اختیاراتی ندارد.

تكبایف ، نماینده مجلس گفت: “پارلمان ممكن است رئیس جمهور را متوقف نكند.”

Author: admin