عموربك تكبايفس مجدداً به فعاليت پارلماني خود بازگشت

عموربك تكبايفس مجدداً به فعاليت پارلماني خود بازگشت

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز مأموریت پارلمانی سادیک شیر نیاز (فراکسیون آتا مکن) را خاتمه داد.

ماموریت بر اساس نامه استعفا به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال شد.

این ماموریت به عموربک تکبایف منتقل شد ، وی در نوامبر 2017 پس از اینکه به جرم فساد مالی مجرم شناخته شد و به 8 سال زندان محکوم شد ، از این مقام محروم شد.

در 21 آگوست 2019 ، دادگاه عالی قرقیزستان کلیه احکام دادگاه را لغو کرد و پرونده Tekbayev را برای تجدید نظر در رابطه با شرایط جدید به دادگاه بدوی ارسال کرد. تکبایف از زندان آزاد شد و در تاریخ 29 آگوست در حصر خانگی قرار گرفت.

Author: admin