دادستان کل کشور درباره تغییر احتمالی رژیم بازداشت آلمازبک آتامبایف اظهار نظر کرد

دادستان کل کشور درباره تغییر احتمالی رژیم بازداشت آلمازبک آتامبایف اظهار نظر کرد

Tainynews – دادستان کل Otkurbek Jamshitov در مورد تغییر احتمالی رژیم بازداشت آلمازبک آتامبایف اظهار نظر کرد.

“جمشیتوف” گفت: “بر اساس اینکه او از بازداشت آزاد شد ، باید مورد توجه قرار گیرد. طبق قانون ، باید جلسات دادگاه برگزار شود ، دادرسی با همه طرفین برگزار شود. و فقط در این صورت دادگاه باید حکم خود را صادر کند.”

در پرونده آزادی غیرقانونی عزیز باتوکایف رئیس جرم از زندان ، آلمازبک آتامبایف به 11 سال و 2 ماه زندان محکوم شد.

دادستانی ارتش در حال بررسی درخواست وکیل ضمیر جووشف در مورد تغییر بازداشت آتامبایف به حبس خانگی است.

Author: admin