وزیر امور خارجه قرقیزستان از سفیر چین در قرقیزستان پذیرایی کرد

وزیر امور خارجه قرقیزستان از سفیر چین در قرقیزستان پذیرایی کرد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه گفت – وزیر امور خارجه قرقیزستان ، روسلان کازاکبائف ، 16 دسامبر ، سفیر چین در قرقیزستان دو دوون را پذیرفت ،

Author: admin