کمیته امنیت ملی به مبارزه با فساد ، جرم و جنایت متمرکز می شود – تاشیف

کمیته امنیت ملی برای مبارزه با فساد ، جرم و جنایت – تاشیف

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس تازه تعیین شده کمیته امنیت ملی ایالت ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “هیچ آزار و اذیت سیاسی انجام نخواهد شد.

Author: admin