رئیس پیشین دولت رئیس جمهور ، رئیس خدمات کارکنان دولت است

رئیس سابق دولت رئیس جمهور ، رئیس خدمات کارکنان دولت است

Tainynews – دوسالی اسنالیف به عنوان مدیر خدمات کارکنان دولت منصوب شده است.

این دستور توسط رئیس جمهور وقت سورونبائی جینبکوف در 14 اکتبر امضا شد.

امروز دوسالی اسنالیف به کارمندان معرفی شد.

از آوریل 2019 ، خدمات کارکنان دولت مدیر ندارد.

پیش از این انتصاب ، دوسالی اسنالیف از آگوست 2018 رئیس دولت رئیس جمهور بود.

Author: admin