رئیس آژانس امنیت ملی می گوید که وی دستور بازداشت معاون سابق رئیس گمرک ماترائیموف را صادر خواهد کرد

رئیس آژانس امنیت ملی می گوید که وی دستور بازداشت معاون سابق رئیس گمرک ماترائیموف را صادر خواهد کرد

معاون سابق رئیس خدمات گمرک دولت

Tainynews کامچیبک تاشیف ، رئیس کمیته امنیت ملی ایالت ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: “رائیم ماترائیموف ، معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت باعث اعتراض عمومی شد ، وی به فساد مالی متهم است.

Author: admin