جپاروف ، سرپرست وظیفه ، دستور وضعیت رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف را امضا کرد

جپاروف ، سرپرست وظیفه ، دستور وضعیت رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف را امضا کرد

Tainynews – سدی جپاروف ، سرپرست وظیفه رئیس جمهور ، رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف را امضا کرد.

مطابق با قانون تضمین های کار رئیس جمهور قرقیزستان و وضعیت رئیس جمهور سابق ، تمام هنجارهای پیش بینی شده توسط قانون موثر برای رئیس جمهور سابق سورونبای جینبکوف حفظ می شود.

این دستور از زمان امضای آن لازم الاجرا می شود.

رئیس جمهور سابق از پیگرد قانونی مصونیت دارد. وی با حراست مادام العمر ، کمک پزشکی ، کمک هزینه ماهیانه معادل 75٪ حقوق ریاست جمهوری یا حقوق بازنشستگی وی به میزان 75٪ حقوق ریاست جمهوری وی با رسیدن به سن بازنشستگی ، اسکان در اقامتگاه ایالتی به وی اعطا خواهد شد.

Author: admin