انتخابات پارلمانی سال 2020. حزب مكنچیل تاشیف و جپاروف چه تعداد رأی در مناطق قرقیزستان به دست آورد؟

انتخابات پارلمانی سال 2020. حزب مكنچیل تاشیف و جپاروف چه تعداد رأی در مناطق قرقیزستان به دست آورد؟

Tainynews – طبق نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی از 13 اکتبر ، حزب مکنچیل 135،724 رأی در انتخابات پارلمانی کسب کرد ، که 6 …

Author: admin