وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف در سومین نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی + روسیه شرکت می کند

وزیر امور خارجه روسلان کازاکباف در سومین نشست وزیران امور خارجه آسیای مرکزی + روسیه شرکت می کند

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف در سومین نشست وزرای خارجه آسیای میانه و روسیه در 15 اکتبر در قالب کنفرانس ویدیویی شرکت کرد …

Author: admin