رهبر حزب سیاسی چون کازات رئیس جدید پلیس مالی منصوب شد

رهبر حزب سیاسی چون کازات رئیس جدید پلیس مالی منصوب شد

Tainynewsرهبر حزب سیاسی چون کازات سیمیمک جاپیکیفدر 16 اکتبر توسط نخست وزیر سدیر جپاروف به عنوان رئیس سرویس دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی منصوب شد.

پیش از این در 14 اکتبر ، سدیر جپاروف ساگینبک عبدیلدایف را به عنوان رئیس سرویس دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی منصوب کرد. عبدیلدایف از 27 سپتامبر 2018 معاون رئیس خدمات دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی بود.

پیش از آن ، پست رئیس پلیس مالی توسط باکیر تایروف از 28 آوریل 2018 تا اکتبر 2020 برگزار می شد.

Author: admin