محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد

محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد

Tainynews وزارت زراعت گفت – محصولات غلات در سطح 471.8 هزار هکتار برداشت شد که شامل گندم – 297.0 هزار هکتار ، جو – 174.8 هزار هکتار است.

جو در مساحت 209.1 هزار هکتار برداشت شد که 6.7 هزار هکتار بیشتر از سال 2019 است. متوسط ​​عملکرد 24.7 c / ha بود که 1.6 c / ha بیشتر از سال 2019 است. عملکرد ناخالص 515.6 هزار تن بود که 49.1 هزار تن بیشتر از سال 2019.

ذرت در 76 هزار هکتار برداشت شد. میزان تولید ناخالص به 494.6 هزار تن رسید که 37.5 هزار تن بیشتر از سال گذشته است.

حبوبات از مساحت 52 هزار هکتار برداشت شد.

Author: admin