معاون اول رئیس جمهور و امور دولت به نام

معاون اول رئیس جمهور و امور دولت به نام

Tainynews – میربک مامبتالیف به عنوان معاون اول رئیس جمهور و امور دولت منصوب شد.

استعفای نوربک ممتکتونوف از سمت معاون اول رئیس جمهور و امور دولت توسط رئیس جمهور تأیید شد.

هر دو دستور در 12 اکتبر توسط رئیس جمهور وقت سورونبائی جینبکوف امضا شد.

Author: admin