2550 بیمار از ویروس کرونا در بیمارستانها ، 2518 در خانه در قرقیزستان درمان می شوند

2550 بیمار در ویروس کرونا در بیمارستانها ، 2518 در خانه در قرقیزستان درمان می شوند

Tainynews – 2550 نفر برای درمان ویروس کرونا در قرقیزستان بستری می شوند.

بیمارستانهای منطقه اوش 744 بیمار ویروسی کرونا ، منطقه جلال آباد – 513 ، منطقه باتکن – 365 ، بیشکک – 365 ، منطقه چوی – 170 ، شهر اوش – 168 ، منطقه ایسیک کول – 146 ، منطقه تالاس – 54 ، منطقه نارین – 25 .

2518 نفر تحت درمان سرپایی از ویروس کرونا در قرقیزستان هستند.

بیشکک 792 نفر تحت درمان با ویروس کرونا در خانه ، منطقه باتکن – 764 ، منطقه چوی – 365 ، منطقه جلال آباد – 305 ، شهر اوش – 157 ، منطقه اوش – 99 ، منطقه ایسیک کول – 21 ، منطقه نارین – 9 ، منطقه تالاس – 6.

Author: admin