دانش آموزان مدارس به تحصیل از راه دور در بیشکک ادامه می دهند

دانش آموزان مدارس به تحصیل از راه دور در بیشکک ادامه می دهند

Tainynews – دانش آموزان مدارس در بیشکک به دنبال توصیه بازرس ارشد بهداشت از راه دور به تحصیل ادامه می دهند.

439 عفونت ویروسی تنفسی حاد در بیشکک در ماه سپتامبر در میان کودکان بین 7 تا 16 سال ثبت شده است ، 425 عفونت ویروسی برای 2 هفته اکتبر ثبت شده است. 33 مورد COVID-19 در کودکان 7 تا 16 ساله ثبت شد.

طبق توصیه های WHO ، درصورتی که تعداد عفونت های ویروسی تنفسی در بین دانش آموزان بیش از 20٪ باشد ، فرایند یادگیری باید مختل شود.

Author: admin