وزارت اورژانس در مورد مشکلات ماشین های آتش نشانی و پمپ ها گزارش می دهد

وزارت اورژانس در مورد مشکلات ماشین های آتش نشانی و پمپ ها گزارش می دهد

Tainynews – هیچ کلری برای پاشش مکانهای عمومی وجود ندارد و ماشینهای آتش نشانی مشکلات بزرگی دارند. “

وی گفت: ماشینهای آتش نشانی برای اسپری مایع در حین حرکت نیستند.

وی گفت: “بسیاری از پمپ ها غیرقابل استفاده شدند ، تجهیزات خراب شد. در حین تجمع ها 3 كامیون آتش نشانی منهدم شدند. كامیون دیگری قبلاً در آتش سوخت. در مورد ماشین های آتش نشانی و تجهیزات مشكلات بزرگی وجود دارد.”

Author: admin