معاون سابق رئیس ستاد دولت ، معاون سابق مالی پلیس دستگیر شد

معاون سابق رئیس ستاد دولت ، معاون سابق مالی پلیس دستگیر شد

Tainynews – باکیت کالموراتوف معاون سابق رئیس ستاد دولت و معاون سابق رئیس خدمات دولتی مبارزه با جرایم اقتصادی (پلیس مالی) امیل جامگیرچیف توسط مأموریت ضد فساد کمیته امنیت ملی به ظن رشوه گسترده در 19 اکتبر بازداشت شدند .

کمیته امنیت ملی گفت که آنها به بازداشتگاه پیش از محاکمه منتقل شدند. تحقیق در مورد دریافت رشوه آغاز شد.

در سال 2019 ، امیر امیلکانف ، کارآفرین ، در پاسخ به حل پرونده قاچاق 80 تن فیله اردک ، کالموراتوف و جامگیرچیف را به اخاذی رشوه متهم کرد. اما در نهایت امیلکانف به صدور حکم مشروط دست یافت.

Author: admin