1 کارگر بهداشتی بیش از 24 ساعت از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان آزمایش مثبت داشت

1 کارگر بهداشتی بیش از 24 ساعت از نظر ویروس کرونا در قرقیزستان آزمایش مثبت داشت

Tainynews – 1 کارگر بهداشت در منطقه اوش از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفت ، تیم عملیاتی سراسری برای گزارش پاسخ ویروس کرونا در 20 اکتبر

7 کارگر بهداشتی پس از بهبودی از ویروس کرونا در طی روز گذشته از بیمارستان ها مرخص شدند و 11 کارمند بهداشت به انزوای خانه پایان دادند.

تعداد کل موارد COVID-19 در میان کارکنان بهداشتی به 3545 نفر رسیده و 3184 نفر از آنها بهبود یافته اند.

Author: admin