وزیر دادگستری پیشین معاون اول رئیس ستاد دفتر دولت شد

وزیر دادگستری پیشین معاون اول رئیس ستاد دفتر دولت شد

Tainynews – اوران اخمتوف به عنوان معاون اول دفتر کار دولت منصوب شد.

اخمتوف در سال های 2016-2018 به عنوان وزیر دادگستری فعالیت کرد.

اخمتوف 40 ساله است.

Author: admin