ملی شدن کمتور امروز مربوط نیست: جپاروف

ملی شدن کمتور امروز مربوط نیست: جپاروف

Tainynews – سادیر جپاروف ، نخست وزیر ، به عنوان سرپرست رئیس جمهور ، در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که ملی شدن كومتور امروز مانند 10 سال پیش كه طرفدار ملی شدن شركت طلا بود ، معنایی ندارد …

Author: admin