5 کارگر پزشکی در میان 582 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان

5 کارگر پزشکی در میان 582 مورد ویروس کرونا در قرقیزستان

Tainynews – پنج بیمار پزشکی از صبح 23 اکتبر از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند.

این کارگران پزشکی شامل 2 نفر در منطقه باتکن ، 2 نفر در منطقه ایسیک کول و 1 نفر در بیشکک هستند.

7 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند. 11 کارگر پزشکی در خانه بهبود یافتند.

در مجموع 3،566 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند. 3،238 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin