پارلمان قرقیزستان با تأخیر در انتخابات مکرر پارلمانی ، قدرت را غصب کرد – سیاستمدار

پارلمان قرقیزستان با تأخیر در انتخابات مکرر پارلمانی ، قدرت را غصب کرد – سیاستمدار

Tainynews – پارلمان قرقیزستان با تصویب اصلاحیه های قانون اساسی با تأخیر در تکرار انتخابات مجلس ، قدرت قانونگذاری را غصب کرد ، المبت شیکاماتوف ، نماینده سابق مجلس ، گفت …

Author: admin