تأخیر در انتخابات پارلمانی در قرقیزستان غصب قدرت است – سیاستمدار

تأخیر در انتخابات پارلمانی در قرقیزستان غصب قدرت است – سیاستمدار

آداخان مادوماروف رهبر حزب بوتون قرقیزستان

Tainynews – آداخان مادوماروف ، رهبر حزب بوتون قرقیزستان از ابتکار عمل به تأخیر انداختن تکرار انتخابات پارلمانی و ایجاد تغییر در قانون اساسی انتقاد کرده است …

Author: admin