3،274 نفر در قرقیزستان در خانه تحت ویروس کرونا ویروس قرار گرفتند

3،274 نفر در قرقیزستان در خانه تحت ویروس کرونا ویروس قرار گرفتند

Tainynews3،274 بیماران گزارش کردند که از قرونزستان در خانه از ویروس کرونا ویروس استفاده می شود ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بیماران شامل می شوند 1،171 در منطقه باتکن ، 968 در بیشکک ، 481 در منطقه چوی ، 451 در منطقه جلال آباد ، 99 در اوش ، 50 در منطقه تالاس ، 38 در منطقه ایسیک کول ، 9 در منطقه اوش ، 7 در منطقه نارین.

Author: admin