رئیس جدید پلیس مالی شایعات افزایش فشار بر تجارت را تکذیب کرد

رئیس جدید پلیس مالی شایعات افزایش فشار بر تجارت را تکذیب کرد

Tainynews – رئیس جدید سرویس دولتی مقابله با جرایم اقتصادی سیمیک جاپیکیف در تاریخ 26 اکتبر در جلسه این سرویس گفت که “برخی از نیروهای علاقه مند می خواهند برای بی اعتبار کردن پلیس مالی ، تصویر او را عمداً شیطانی کنند.”

جاپیکیف شایعات افزایش فشار بر تجارت را انکار کرد. وی گفت: “من می خواهم بلافاصله جلوی این شایعات را بگیرم و اطمینان دهم كه پلیس مالی از هر تاجر صادق محافظت و حمایت خواهد كرد.”

جاپیکیف به روسای زیرمجموعه های ساختاری و سرزمینی پلیس مالی دستور داد که پیشگیری از فساد را که مانع توسعه مشاغل کوچک و متوسط ​​در کشور می شود ، تقویت کنند.

Author: admin