بیمار 24 ساله پس از ناآرامی 5-6 اکتبر در بیشکک در کما است

بیمار 24 ساله پس از ناآرامی 5-6 اکتبر در بیشکک در کما است

Tainynews – 11 بیمار مجروح در ناآرامی های 5-6 اکتبر در بیشکک در مرکز تحقیقات تروما و ارتوپدی بیشکک باقی مانده اند.

یک بیمار 24 ساله در کما باقی مانده است. وی از ناحیه جراحت مغزی مغزی باز ، کوفتگی مغز ، شکستگی بسته استخوان های جداری و پیشانی دریافت کرد.

در مجموع 577 نفر از مجروحان این اختلالات در بیشکک به مرکز تحقیقات تروما و ارتوپدی بیشکک آورده شدند.

Author: admin