پاکستانی مظنون به سازماندهی مهاجرت غیرقانونی به قرقیزستان است

پاکستانی مظنون به سازماندهی مهاجرت غیرقانونی به قرقیزستان است

Tainynews – وزارت امور داخلی در 26 اکتبر گزارش داد ، کارکنان سرویس مقابله با افراط گرایی و مهاجرت غیرقانونی وزارت امور داخلی سازمان مهاجرت غیرقانونی خارجیان به قرقیزستان را آشکار کردند.

یک شهروند پاکستانی هموطنان خود را برای استخدام با داشتن مدارک مناسب به قرقیزستان دعوت کرد. با این حال ، پس از ورود آنها ، قراردادهای کار فاقد هیچ اقدامی برای لغو ویزا و اجازه کار فسخ شد.

این اقدامات باعث ایجاد حرکت غیرقانونی شهروندان پاکستانی در قرقیزستان شد. تحقیق در مورد سازمان مهاجرت غیرقانونی آغاز شد.

اخطار ظن به پاکستانی داده شد.

Author: admin