مدیرکل منطقه آزاد اقتصادی بیشکک برکنار شد

مدیرکل منطقه آزاد اقتصادی بیشکک برکنار شد

Tainynews – دویشن ایرسالیف از سمت خود به عنوان مدیرکل منطقه آزاد اقتصادی بیشکک رها شد.

دفتر دولت گفت که این دستور توسط نخست وزیر سدیر جپاروف امضا شده است.

Author: admin