کمیته مجلس لایحه ای درباره وضعیت کارمند مراقبت های بهداشتی تصویب می کند

کمیته مجلس لایحه ای درباره وضعیت کارمند مراقبت های بهداشتی تصویب می کند

Tainynewsکمیسیون بودجه و مالی مجلس تصویب شد پیش نویس اصلاحی قانونگذار ناتالیا نیکیتنکو ، گلشات آسیلبایوا ، آلفیا سامیگولینا هستند.

این پیش نویس اصلاحات به منظور بهبود قانون تدوین شده است و با هدف تضمین و حمایت از حقوق کارگران سازمان های بهداشتی ایالتی و شهرداری ، از جمله در موارد اضطراری یا وضعیت اضطراری انجام می شود.

پیش نویس قانون تنظیم مقررات قانونی حقوق کارمندان پزشکی سازمان های بهداشتی ایالتی و شهرداری ها را در هنگام معرفی اورژانس یا وضعیت اضطراری پیش بینی می کند. در این بیانیه آمده است که در این لایحه تضمین هایی برای زندگی و بیمه ایالتی دولت کارگر پزشکی سازمان های بهداشتی ایالتی و شهری ارائه شده است.

Author: admin

پاسخی بگذارید