کمیسیون مرکزی انتخابات از قطع برق در جریان انتخابات شکایت دارد

کمیسیون مرکزی انتخابات از قطع برق در جریان انتخابات شکایت دارد

Tainynews عبدی جاپار بکمتوف ، نایب رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی در نشست CEC گفت: – روند انتخابات در حال انجام است و نباید هیچ خاموشی وجود داشته باشد …

Author: admin