ارستان علائی ، کوبان چورئوف ، نظربک نیشانوف خود را برای ریاست جمهوری معرفی می کنند

آرستان علائی ، کوبان چورئوف ، نظربک نیشانوف خود را برای ریاست جمهوری معرفی می کنند

Tainynews – از تاریخ 31 اکتبر ، کمیسیون مرکزی انتخابات 4 درخواست از شهروندانی دریافت کرد که خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرده اند – ارستانبک عبدی الدائف ، کوبان چورئوف ، نظربک نیشانوف ، آداخان مادوماروف …

Author: admin