قطعنامه سازمان ملل در مورد امنیت بین المللی مغولستان و وضعیت عاری از سلاح هسته ای تصویب شد

قطعنامه سازمان ملل در مورد امنیت بین المللی مغولستان و وضعیت عاری از سلاح هسته ای تصویب شد

Tainynews – گزارش مونتسام – پیش نویس قطعنامه ای در مورد امنیت بین المللی مغولستان و وضعیت فاقد سلاح هسته ای در 3 نوامبر در جلسه کمیته اول (خلع سلاح و امنیت بین المللی) هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

از سال 1998 ، این قطعنامه هر دو سال توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب می شود. وضعیت عاری از سلاح هسته ای مغولستان گواه تعهدات آن در تلاش های جهانی برای صلح و امنیت بین المللی ، خلع سلاح و منع گسترش سلاح های هسته ای است.

Author: admin