کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از ششمین نامزد ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده است دریافت می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات اسناد را از ششمین نامزد ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده است دریافت می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز اسناد و مدارکی را از Bakyt Baketaev پذیرفته است ، که به عنوان نامزد نامزد خود در انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام شرکت می کند.

باکیت باکتایف ، 62 ساله ، رئیس انجمن عمومی آوریل است.

از تاریخ 4 نوامبر ، کمیسیون مرکزی انتخابات اسنادی را از 6 نامزد ریاست جمهوری که خود به خود معرفی شده اند دریافت کرد.

سادیر جپاروف ، رئیس سابق و نخست وزیر ، كانات ایسایف ، رئیس سابق مجلس ، گفت كه آنها نیز در انتخابات ریاست جمهوری شركت خواهند كرد.

Author: admin