مدیرکل یونسکو در سال 2021 از ترکمنستان دیدار می کند

مدیرکل یونسکو در سال 2021 از ترکمنستان دیدار می کند

Tainynews – طبق برنامه جدید اقدامات مشترک بین ترکمنستان و یونسکو برای سالهای 2021-2023 ، که در اولین جلسه کمیسیون ملی برای یونسکو ترکمنستان.

این همکاری شامل پروژه هایی در زمینه فرهنگ ، آموزش ، علوم ، ورزش ، سیاست جوانان و سایر زمینه ها است.

ترکمنستان و یونسکو در 16 ژوئیه 2015 توافق نامه چارچوبی را در مورد تأسیس صندوق زنگ ترکمنستان و یونسکو امضا کردند. بر اساس این توافق نامه ، صلح و گفتگوی بین فرهنگی ، آموزش ، میراث فرهنگی ، تقریب فرهنگ ها عمده ترین زمینه های همکاری هستند.

Author: admin