توقف کار حمل و نقل عمومی که هنوز در بیشکک در نظر گرفته نشده است – معاون شهردار

توقف کار حمل و نقل عمومی که هنوز در بیشکک در نظر گرفته نشده است – معاون شهردار

Tainynews – عزیز آلمکولوف ، معاون شهردار بیشکک با نمایندگان شرکت های خصوصی حمل و نقل مسافر دیدار و در مورد مسائل مربوط به عملکرد حمل و نقل عمومی در میان بیماری ویروس کرونا و اصول اصلی توزیع مسیرهای حمل و نقل عمومی در پایتخت گفتگو کرد …

Author: admin