لیست سازمانهای افراطی و تروریستی ممنوع در قرقیزستان

لیست سازمانهای افراطی و تروریستی ممنوع در قرقیزستان

Tainynews – سرویس مطبوعاتی اداره پلیس بیشکک لیست سازمان های مذهبی – افراطی و تروریستی را که فعالیت آنها در قرقیزستان ممنوع است منتشر کرد …

Author: admin