وزارت بهداشت قصد دارد قبل از پایان سال بدهی خود به شرکت های دارویی را بازپرداخت کند

وزارت بهداشت قصد دارد قبل از پایان سال بدهی خود به شرکت های دارویی را بازپرداخت کند

Tainynews موکتاربک بایمورزاف ، رئیس بخش مالی وزارت بهداشت ، گفت: تلاش ها برای بازپرداخت بدهی به شرکت های دارویی قبل از پایان سال 2020 انجام می شود.

مختاربک بایمورزاف اظهار داشت: “تصمیم در مورد بازپرداخت بدهی قبل از پایان سال جاری در جلسه نمایندگان وزارت بهداشت ، صندوق بیمه درمانی اجباری ، وزارت دارایی گرفته شد.”

از اول نوامبر ، 355.896 میلیون مادر به شرکت های دارویی پرداخت شده است.

در 26 اکتبر ، وزیر بهداشت گفت که بدهی به شرکت های دارویی 1.2 میلیارد مادر است. وی تا تاریخ 26 اکتبر گفت که 540 میلیون مادر بازپرداخت شده است.

Author: admin