هر ثانیه در بیشکک دارای آنتی بادی های SARS-CoV-2 است – بررسی

هر ثانیه در بیشکک دارای آنتی بادی های SARS-CoV-2 است – بررسی

Tainynews – طبق یافته های مرحله اول بررسی شیوع سرمی ، هر شهروند دوم در بیشکک دارای آنتی بادی SARS-CoV-2 است.

این نظرسنجی از ژوئیه تا اکتبر 2020 با کمک فنی دفتر کشور WHO انجام شده است.

4691 نفر از نظر آنتی بادی SARS-CoV-2 در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند ، از جمله 640 نفر در بیشکک.

این نظرسنجی با هدف تعیین مصونیت COVID-19 از نظر جنسیت ، سن و محل زندگی برای اقدامات بهداشت عمومی مبتنی بر شواهد انجام شد.

سطح شیوع بالای آنتی بادی های SARS-CoV-2 در مناطق زیر گزارش شده است:

– منطقه نارین – 62.7٪

– منطقه چوی – 50.3؛ ؛

– منطقه تالاس – 49٪

– منطقه ایسیک کول – 46 درصد ؛

– بیشکک – 52.2٪

Author: admin