وزارت بهداشت قرقیزستان از م institutionsسسات آموزشی برای بیمارستان های موقت استفاده نخواهد کرد

وزارت بهداشت قرقیزستان از م institutionsسسات آموزشی برای بیمارستان های موقت استفاده نخواهد کرد

Tainynews وزیر بهداشت ، الیمکادیر بیشنالیف در جلسه پارلمان قرقیزستان گفت – وزارت بهداشت بیمارستان های موقت را در م institutionsسسات آموزشی باز نمی کند …

Author: admin