کمبود مالیات به دلیل عدم حضور گردشگران در میان بیماری ویروس کرونا در منطقه ایسیک کول گزارش شده است

کمبود مالیات به دلیل عدم حضور گردشگران در میان بیماری ویروس کرونا در منطقه ایسی کول گزارش شده است

Tainynews – در تاریخ 5 نوامبر ، دولت منطقه ایسیک کول نتایج توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه را در 9 ماه سال 2020 شنید …

Author: admin