7 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا مبتلا می شوند

7 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان به عفونت ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – در 24 ساعت گذشته هفت کارگر پزشکی از نظر آلودگی به ویروس کرونا مورد آزمایش مثبت قرار گرفتند.

این کارگران پزشکی شامل 3 نفر در منطقه جلال آباد ، 2 نفر در منطقه چوی ، 2 نفر در منطقه ایسیک کول بودند.

2 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 10 کارگر پزشکی پس از بهبود در خانه از انزوای خود خارج شدند.

در مجموع 3،647 کارگر پزشکی به ویروس کرونا مبتلا شدند. 3422 کارگر پزشکی بهبود یافتند.

Author: admin