مذاکرات در مورد واردات 500 میلیون کیلووات ساعت از قزاقستان در حال اتمام است

مذاکرات در مورد واردات 500 میلیون کیلووات ساعت از قزاقستان در حال اتمام است

Tainynews مدیر فنی ایستگاه های الکتریکی JSC آلتینبک ایتیکیف گفت: – مذاکرات در مورد واردات 500 میلیون کیلووات ساعت از قزاقستان در حال اتمام است.

وی گفت: واردات این مقدار موجب صرفه جویی در مصرف آب در مخزن توکتوگل می شود.

وی گفت: در سال جاری مخزن Toktogul 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر از سال گذشته جمع کرده است.

وی گفت: “اما آب کافی برای امسال وجود دارد ، خاموشی وجود نخواهد داشت.”

Author: admin