پیش نویس قانون اساسی جدید مبنی بر تغییر به رژیم ریاست جمهوری ظرف 10 روز برای بحث و بررسی ارائه می شود: جپاروف

پیش نویس قانون اساسی جدید مبنی بر تغییر به رژیم ریاست جمهوری ظرف 10 روز برای بحث و بررسی ارائه می شود: جپاروف

Tainynews – سدیر جپاروف ، سرپرست نخست وزیر ، در 9 نوامبر ، در جریان دیدار با ساکنان منطقه نارین ، گفت: پیش نویس اصلاحات قانون اساسی ظرف 10 روز برای بحث عمومی ارائه می شود.

Author: admin